Máy tính
Tôi
  • Vanlong251045 (1607) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
  • duyvu2603 (1351) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem