Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

109 nước, 17 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ