Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

95 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua