Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

67 nước, 8 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua