Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

37 nước, 5 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ