Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

78 nước, 12 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua