Kiểu: Cờ tướng, 3/8/2021

47 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết