Kiểu: Cờ tướng, 3/8/2021

49 nước, 8 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua