Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

78 nước, 13 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết