Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

38 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết