Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

24 nước, 3 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua