Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

130 nước, 9 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua