Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

89 nước, 10 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua