duccanh 1756 +6

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

64 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ