Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

66 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ