Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

38 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ