Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

71 nước, 9 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua