Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2022

30 nước, 5 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ