Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2022

107 nước, 14 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua