Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2022

13 nước, 1 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua