Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2022

65 nước, 9 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết