Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2022

31 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ