Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2022

27 nước, 3 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua