Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2022

52 nước, 8 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ