Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

31 nước, 4 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết