Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

6 nước, 0 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua