phat2018 1377 +22
Danle 1510 -22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua