Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 10 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua