Canaximuoi 1493 +14
HUNGVN 1449 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết