Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

30 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua