xomdongdet 1540 -19
0997800424 1484 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua