Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 4 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết