Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 5 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết