langtu 1387 -17
Hungono 1387 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

67 nước, 10 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua