shanks 1388 -13
Meoluoi 1456 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 4 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết