normal 1371 -14
Hao20 1414 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

81 nước, 8 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết