Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

40 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua