Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

12 nước, 1 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết