Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

29 nước, 4 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết