Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

48 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết