Kiểu: Cờ úp, 6/4/2020

14 nước, 3 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết