Kiểu: Cờ úp, 21/5/2020

32 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết