Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

107 nước, 8 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết