Tapdan 1677 +8
Trungthao 1488 -8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

32 nước, 3 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết