Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

21 nước, 2 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ