liha 1632 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

75 nước, 7 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua