Vuhanh 1480 +9
Sabelita 1324 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết