Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 9 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết