baotiensinh 1385 -12
havtung 1474 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 6 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết