Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

61 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua